Instrument metodologic pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare

Acest instrument metodologic este realizat conform anexei 1 a ordinului OMEN nr. 3124/2017 cu privire la Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.

Pe baza articolului 12 din cadrul acestui ordin:

Diagnosticul de dislexie, respectiv diagnosticul de disgrafie, se stabilesc, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învăţarea tuturor literelor. Diagnosticul de discalculie se stabileşte, de regulă, în clasa a III-a.

corelat cu articolul 8, alineat (1)

Evaluarea psihopedagogică în vederea depistării precoce a tulburărilor de învățare se realizează de către cadrul didactic de la clasă pe baza instrumentelor metodologice pentru identificarea elevilor cu risc de a fi diagnosticați cu tulburări specifice de învățare, conform anexei nr.1.

am transpus această anexă în format digital, utilizând aplicația google Forms, sub această formă – descărcare: Chestionar cadre didactice – Instrument metodologic pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare – Formulare Google

Deoarece aplicația nu permite, încă, distribuirea de formulare google independente, astfel încât fiecărui utilizator/editor să i se creeze o copie automată, voi pune chestionarul sub formă de text ce poate fi copiat și inserat intr-un chestionar de tip google forms, cu întrebări de tip ”grilă cu mai multe variante”:

Observație – unele exemple de dificultăți privind achizițiile școlare le-am transformat în exprimări de tip afirmativ, pentru a fi mai ușor de evaluat prin cele 4 tipuri de grade de observație: nu (au fost observate) sau au fost observate la nivel ușor, moderat sau sever

Titlul principal – Instrument metodologic pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare

Descrierea – Conform anexei 1 a ordinului OMEN nr. 3124/2017
NOTĂ: pentru completarea acestui chestionar este necesară o perioadă de observare la clasă a elevului de 6 luni consecutive pe parcursul aceluiași an școlar.
Documentul integral se regăsește aici: https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru

Titlul secundar 1 – Criteriul I

Descrierea – Elevul nu atinge performanța școlară medie așteptată conform vârstei și dezvoltării sale intelectuale, manifestând deficiențe în achizițiile școlare într-una sau mai multe din următoarele arii:

Grila 1 – I.1. Exprimare verbală (orală) – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever

  vocabular sărac

dificultăți narative

dificultăți de conversație socială

frecvente greșeli de articulare

frecvente greșeli de pronunție

frecvente greșeli de acord grammatical

frecvente greșeli de sintaxă a frazei

frecvente greșeli de utilizare a cuvintelor cu sensul cel mai potrivit în exprimarea verbală

alte dificultăți observate de exprimare orală

Grila 2 – I. 2. Ințelegere (comprehensiune) verbală (orală) – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  dificultăți privind interesul pentru activitățile de ascultare (ex: povești, texte literare, cântece)

dificultăți de a urma instrucțiunile verbale orale

dificultăți de a distinge între sunete sau cuvinte similare

dificultăți de a-și lua notițe după instrucțiuni prezentate verbal

dificultăți de a reține și reda informațiile prezentate verbal

alte dificultăți de comprehensiune verbală

Grila 3 – I.3. Citit – a) Fluența – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  citește cu greutate

citește rar (pe litere, grupuri mici de litere sau silabe),

citește fără intonație

citește fără a respecta semnele de punctuație

ezită sau greșește frecvent citirea cuvintelor noi

ezită sau greșește frecvent citirea cuvintelor polisilabice

ezită sau greșește frecvent citirea cuvintelor cu structuri consonantice sau vocalice

greșeli de despărțire a cuvintelor în silabe

obosește foarte repede citind

evită să citească

pierde rândul când citește

alte dificultăți de fluență a citirii

Grila 4 – I.3. Citit – b) Corectitudine – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  dificultăți de identificare corectă a sunetelor în cuvânt

dificultăți de identificare corectă a cuvintelor în propoziții

omite sau adaugă litere

omite sau adaugă silabe

omite sau adaugă cuvinte

înlocuiește litere cu altele asemanatoare (vizual sau fonetic)

înlocuiește cuvintele citite parțial cu alte cuvinte asemănătoare

inventează cuvinte

inversează litere sau silabe

alte dificultăți de citire corectă

Grila 5 – I.3. Citit – c) Comprehensiune – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  citește fără intonație

dificultăți în a povesti ceea ce a citit

dificultăți în a face predicții pe baza textului citit parțial

înțelege cu dificultate ceea ce citește

răspunde cu dificultate la întrebări pe baza textului citit

alte dificultăți de înțelegere a citirii

Grila 6 – I.4. Scris – a) Rapiditate – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  scrie foarte lent

rămâne în urmă la dictări

obosește foarte repede în activitățile care implică scrisul

manifestă aversiune față de scris

evită activitatea de a scrie

alte dificultăți privind scrierea rapidă

Grila 7 – I.4. Scris – b) Corectitudine – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  frecvente greșeli de ortografie

frecvente greșeli de punctuație

uită sau inversează forma literelor (scrie în oglindă)

uită sau inversează forma cifrelor (scrie în oglindă)

omite sau adaugă litere, silabe, cuvinte

confundă literele asemănătoare vizual

greșeli în redactarea cuvintelor de legătură (adesea lipsesc sau sunt contopite cu celelalte cuvinte mai lungi)

frecvente greșeli de scriere după dictare

frecvente greșeli de scriere la copierea unui text (de pe tablă sau carte)

erori sintactice

erori de organizare grafică a paragrafelor

alte dificultăți privind scrierea corectă

Grila 8 – I.4. Scris – c) Aspect caligrafic – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  scrie greu lizibil

scrie disproporționat

scrie dezorganizat

dificultăți de a respecta rândurile

dificultăți de a respecta direcția de scris

dificultăți de a respecta alineatul

dificultăți de a șeaza corect cifrele unele sub altele

alte dificultăți privind scrierea caligrafică

Grila 9 – I. 5. Calcul și raționament matematic – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever
  dificultăți în învățarea conceptelor și simbolurilor matematice

dificultăți în înțelegerea conceptelor și simbolurilor matematice

dificultăți în utilizarea corectă a conceptelor și simbolurilor matematice

dificultăți în efectuarea mentală a operațiilor de secvențiere (ex: numărat din 2 în 2 etc)

dificultăți în efectuarea mentală a operațiilor matematice simple, fără trecere peste ordin

dificultăți în efectuarea mentală a operațiilor matematice cu trecere peste ordin

învață cu dificultate tabla înmulțirii și împărțirii

înțelege cu dificultate cerințele problemelor de matematică

rezolvă cu dificultate raționamente matematice simple

rezolvă cu dificultate raționamente matematice complexe

dificultăți în a interpreta grafice, tabele, scheme sau harți

alte dificultăți de calcul și raționament matematic

Titlul secundar 2 – Criteriul II

Descriere – Elevul nu face progrese suficiente pentru a atinge nivelul mediu așteptat al achizițiilor școlare în una sau mai multe dintre ariile identificate la punctul precedent în ciuda unui efort susținut de instruire adecvată pe o perioada de timp de 6 luni consecutive.
Astfel, după o perioadă de observare și instruire adecvată de 6 luni consecutive, sunt constatate una sau mai multe din urmatoarele conditii:

Grila 10 – Elevul manifestă o discrepanţă semnificativă între – bifează nivelul observat: Nu, Ușor, Moderat, Sever

  dezvoltarea intelectuală şi reuşita şcolară/ rezultatele şcolare

sarcinile/ activităţile orale şi sarcinile/ activităţile scrise

performanţele obţinute la diferite discipline şcolare

capacitatea de înţelegere şi capacitatea de memorare

efortul depus şi rezultatul obţinut

 

||||| 4 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns