De ce domeniile de competență?

Analiza cantitativă a programelor școlare în vigoare arată așa:

[caption id="attachment_601" align="alignnone" width="2116"] analiza discipline și competențe[/caption]

Realizând analiza calitativă a competențelor urmărite în cadrul programelor școlare aferente fiecărei discipline, acestea pot fi grupate – grupuri pe care le-am denumit domenii de competență.

Ce sunt domeniile de competență?

Cantitativ – Media raporturilor dintre disciplinele studiate într-un an școlar și numărul de competențe specifice ce sunt urmărite a fi atinse se situează în intervalul 10-12.

Calitativ – Competențele stabilite pentru diferitele discipline se împletesc în grupuri și stabilesc raporturi de predecesor/succesor în funcție de nivelul de învățământ.

În urma acestor analize cantitative și calitative, am delimitat doar 10 domenii de competență:

1 Participare conform capacităților:

Include competențe privind colaborarea cu ceilalți, adoptarea normelor de conduită în relațiile interpersonale, participarea în conformitate cu propriile capacități

2 Receptarea de informații:

Acest domeniul de competență face referire la receptarea mesajelor orale (simple/complexe, în variate contexte de comunicare), a mesajelor scrise (prin acte de lectura,mesaje simple/complexe, în variate contexte de comunicare) sau a informațiilor provenite din mediul înconjurător.

3 Redactarea/exprimarea de mesaje:

Cuprinde competențe de exprimare orală, scrisă sau artistică a informațiilor cerute sau dorite a fi transmise.

4 Rezolvarea de probleme/calcule:

Cuprinde competențele matematice și științifice privind utilizarea numerelor în calcule simple/complexe, în rezolvarea de probleme pornind de la variate situații de viață, prin sortarea și reprezentarea unor date, prin măsurători, prin identificarea unor caracteristici ale realității înconjurătoare și prin utilizarea etaloanelor pentru măsurări și estimări.

5 Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere:

Vizează competențe din toate disciplinele care implică explorarea activă, cu intenție a anumitor aspecte despre sine și despre realitatea înconjurătoare.

6 Exersarea și valorificarea deprinderilor psihomotrice:

Face referire la competențele domeniilor precum educație fizică, joc și mișcare, muzică și mișcare, arte și abilități plastice, care duc la dezvoltarea armonioasă a întregului organism, susținând în mod direct starea de sănătate fizică.

7 Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți:

Pornind de la competențele specifice domeniului istorie, acestea se completează cu cele din domeniul dezvoltării personale, cât și a celorlalte discipline care croiesc activități cu scop de participare și apreciere optimă.

8 Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace

Acest domeniu de competențe permite mijloace de răspuns și acțiune variate și adaptate fiecărui elev/situații școlare, fiind prezent în toate disciplinele școlare.

9 Utilizarea terminologiei generale și specifice:

Discipline precum istoria, matematica, științe ale naturii, și nu numai, toate menționează direcția de cunoaștere științifică prin înglobarea și utilizarea în grade accesibile elevilor a terminologiilor domeniilor de studiat.

10 Învățare responsabilă și antreprenoriat:

Acest domeniu de competențe face referire la domenii precum educația socială, tehnologică, chimie, istorie, consiliere și dezvoltare personală, informatică, cu accent pe orientarea profesională, socială și pe inițiativa antreprenorială.